X
X

ARAÇ TESLİM FORMU 2

AnasayfaARAÇ TESLİM FORMU 2

Genel Kiralama Şartları:

İş bu sözleşmenin ön yüzünde plaka ve modeli belirtilen aracı(bu sözleşmede 'Araç' olarak adlandırılacaktır. CİTY CAR RENTAL (bu sözleşmede 'Kiralayan' olarak adlandırılacaktır.) aynı sayfada adı,soyadı,adres bilgileri ile imzası bulunan kişiye (bu sözleşmede 'Kiracı' olarak adlandırılacaktır.) Aşağıdaki şartlar dahilinde kiralamıştır.İş bu sözleşmeyi imzalayarak kiralama şartlarını(kira bedeli dönüş istasyonu ve kiralama adresini vb.) kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

1)Aracın Teslim ve İadesi: a)Kiracı aracın tüm teknik teçhizat ve evraklarını tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını,aracı kiraladığı yerde veya sözleşmede belirttiği yer,tarih ve saatte geri tesliminde bunları tam ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. b) Kiracı aracı mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını ve hiçbir hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.(Kira sözleşmesinde belirtilenler dışında) 2)Kullanım Zamanı ve Km: a)1 günlük kiralama 24 saattir 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedeli alınır.Bu ödeme kalan kullanım hakkı doğurmaz araç teslim alınır.Bu gecikmeden kaynaklanan kiralayanın rezervasyon iptali vb. zararlarını kiracı ödemekle yükümlüdür. b) Kilometre sınırı 1 ile 7 gün 200 km,8 ile 15 gün 150 km,16 ile 30 gün ve üzeri günlük 100 km'dir.Km aşım ücreti günlük kira bedelinin %0.4 ile aşılan km'nin çarpımı olarak hesaplanır.

3)Ön Provizyon Depozito Mail Order: a) Araç Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici blokaj işlemi uygulanmaktadır.Kiracı,kredi kartından mail order ile veya çekilen blokaj,üzerinden,ilave kira gün tutarları,yakıt eksiği,hasar,değer kaybı ve trafik cezaları vb. araç kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini sözleşmeye attığı imza ile kredi kartı slibini imzalamış gibi olduğunu kabul eder. b) Kiralama sonunda çıkması muhtemel extralar (ceza,hgs,hasar vb.) için nakit bir ön ödeme (depozito) kiracıdan istenir.

4)Kiracı Aracı Aşağıdaki Durum ve Amaçlar İçin Kullanamaz: a) T.C kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve T.C kanunlarınca suç sayılabilecek,diğer gayri kanuni işlerde kullanılması. b) Kiralayanın yazılı izni olmaksızın gelir karşılığında yolcu,mal taşınması veya aracın yurt dışına çıkarılması. c) Yarış,hız tayini,ralli,araç ve nesneleri itme,çekme,sağlamlık denemesi ile trafiğe uygun olmayan yollarda kullanılması. d) İstiap haddinden fazla yolcu,bagaj,bagaj dışı yük ve patlayıcı,yanıcı, maddelerin taşınmasında e)Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında T.C trafik kanunlarına aykırı şekilde kullanması yasaktır.

5)Kiralayanın Onayı Olmaksızın: a) 3. kişilere aracı kullandıramaz.(Aksi halinde tüm zararlar teminat dışı kalıp tamamen kiracının sorumluluğundadır. b) Kiracı sözleşmede belirtilenden farklı şehir veya güzergahlara gidemez. c)Ek sürücüleri ve güzergahı önceden kiralayana yazılı olarak bildirilmeli ve sürücülerin isim,ehliyet bilgileri ve sözleşme üzerine imzaları kira sözleşmesinde belirtilmelidir.Her bir ek sürücü için ek sürücü ücreti kiralayan tarafından talep edilir.

6)Kiracı Belirtilenleri Ödemekle Yükümlüdür: a) Toplam kira bedelini kira sözleşmesi üzerinde belirtilen fiyatın kiralanan gün sayısı ile çarpımı sonucu hesaplamak kaydı ile vergiler(kdv vb.) peşin olarak b)Kira sözleşmesi üzerinde paraflamak kaydı ile kabul edilen CDW (Hasar Sorumluluk Sigortası), LCF (Lastik,Cam,Far Sigortası), sigortalara ait toplam bedelleri (Kiralanan gün sayısı ile toplam sigorta tutarlarının çarpımı ile elde edilir.) c) Kiralama süresi içinde veya bu süreye bağlı olarak tüm para cezaları,tüm mahkeme masrafları,trafik cezası,OGS,HGS,Köprü,Otoyol geçiş ihlalleri dahil olmak üzere bunlara bağlı faiz ve bunların tahsili için kiralayanın yaptığı masrafları. d) Kiracı aracı Kiralayanın yazılı izni olmadan teslim etmesi gereken adresler dışında başka adrese teslim etmesi halinde kiralayan tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen tek yön ücretini (kilometre başına 0.5 euro) e) Araç kiralama başlangıcında yakıt depo seviyesi nasılsa,aynı seviyede iade yapılması gereklidir.Eksik yakıtla dönen araçlardaki eksik yakıt farkını kiracı öder.(Ek olarak 10 euro Hizmet Bedeli) f) Aracın çalınması halinde 45 gün içinde araç hasarsız bir şekilde bulunduğu takdirde aracın bulunduğu tarihe kadar kira bedelini, araç 45 gün içinde bulunmadığı takdirde aracın rayiç bedelini,aracın hasarlı bulunması halinde ise hasar ve değer kaybı bedelini kiracı itirazsız ödemekle yükümlüdür. g) Kiralayanın atfı kabil olmayan her türlü fiil kaza,arıza,aracın çalınması,doğal afet ve ihmalden dolayı uğradığı zararları,3.kişilerin uğradığı zararları ve aracın işten kalma süresini,aracın değer kaybını kiracı kusuru olsun veya olmasın ödemekle yükümlüdür. h) Kiralama sırasında araç kaza yapmışsa ve CDW kabul edilmemişse, kiracıya yapılan testler sonucunda alkol uyuşturucu kullanımı trafik kural ve kaydelerine aykırı kullanım tespit edilmiş ise kiracı oluşan tüm hasar,tamir,işten kalma bedelini ve masrafları ayrıca kiralayanın tazminat hakları saklı kalmak kaydı ile ödemekle yükümlüdür.

7)Aracın Parkı ve Muhafazası: a) Kiracı aracı trafik kurallarına uygun kapalı ve kilitli bir şekilde park etmek ile yükümlüdür. b)Aracın çalınması halinde araca ait anahtar,ruhsat ve sigorta belgelerini kiralayana iade etmek zorundadır.

8)Kiracının Sorumlulukları a) Kira süresi içerisinde aracın bakım,onarım,sorumluluğu ve yakıtı kiracıya aittir.Periyodik bakım ve eskitmeden dolayı yapılacak tamirat giderleri faturalanmak kaydı ile kiralayana aittir.b) Normal olmayan kullanım sonucu oluşacak hasarlarda (yağsız,susus,donma,lastik yarılması,yanlış veya ihmalkar kullanım,hatalı veya kötü yakıt vb. gibi) yapılan tamirat,parça veya aracın hareket edememesi durumda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan harcamaları ve aracın işten kalma süresini kiracı ödemek ile yükümlüdür. c) Aracın herhangi bir arıza,bakım vb. gibi durumlarda kullanılamadığı zaman kiracının ihtiyatındadır.Kiralayan ikame araç veya ücret iadesi vermek ile mükellef değildir. d) Kiracı aracın teslimi anında araca ait anahtar,teçhizat,ekstralar ve resmi belgeleri iade etmediğinde bunları bulup getirinceye kadar veya yenileri çıkarılıncaya kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kayıp halinde yenilerinin alınması için yapılacak tüm masrafları da ödemekle yükümlüdür. e) Aracın herhangi bir olay nedeni ile kiracının kusuru olsun veya olmasın yetkili makamlarca müsaderesi veya alıkonulması halinde geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar kiracıya aittir.Bu sürede geçen günlerin kirasını,45 gün içinde aracın geri alınmaması durumunda ise aracın rayiç bedelini Kiracı, Kiralayan'a nakden ödemekle yükümlüdür.

9)Sözleşme Fesih Devir Temlik ve Cezai Şart: a) Kiralayan sebep göstermeksizin,tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fes edebileceği gibi uzatmaktan da kaçabilir. b) Kiracı hiçbir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracı ve içindeki donanım ve gereçleri devir temlik ve terhin edemez veya bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz. c) Bu sözleşmedeki hüküm ve şartlardaki ilave ve değişiklikler taraflar arasında yazılı ve imzalı olarak yapılmadıkça hükümsüzdür.İş bu sözleşmenin muhtelif nüshaları arasında fark bulunduğu takdirde orjinal nüsha geçerlidir. d) Kiracı ve ek sürücü alkollü yakalandığında,kaza yaptığında veya sözleşmede ismi yer almayan kişi ve kişilerce araç kullanıldığında sözleşme süresi ne olursa olsun fes olur ve sözleşmedeki kira bedelinin tamamını Kiracı ödemek ile yükümlüdür.

10)Sigorta: a) Kiralayan araçların Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 3. şahıslara karşı yasal poliçe sınırları içerisinde mecburi mali mesuliyet sigortası ile sigortalanmıştır.Kasko veya ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma Kiracının isteğine bağlıdır. b) Kiracı kasko ister ise bu standart rent a car kaskosudur ve muafiyetlidir ekonomik grup araçlar için 1000 euro orta grup araçlar için 1500 euro üst grup araçlar için 2000 euro muafiyet uygulanır. Aracın işten kalma süresi ve araçta oluşacak değer kaybı kasko kapsamında değildir. c) 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar,tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup,meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya aittir. d) Kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının maddi manevi tazminat talepleri kiracı tarafından karşılanır.Kiralayanın rücu hakkı saklıdır.

11)Sigorta Teminatı Dışında Kalan Durumlar: a) Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlarda b) Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi c) Sürücünün kaza sırasında alkol ve herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olduğu durumlarda d) Aracın dikkatsiz ve tedbir alınmaksızın kullanılması.Hava ve yol şartlarına göre hız ayarlarının yapılmaması,takip mesafesi,aşırı hız,kırmızı ışık ihlali,trafik levha ve kurallarına uymama vb. kullanımlarda. e) Sürücünün %60 'ın üzerinde kusurlu bulunduğu durumlarda (kaza tespit tutanağı,tramer kusur oranı sonuçlarına göre) f) Sigara ve emsali yakıcı bir maddenin tesiri ve alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın meydana gelen yanıklar g) Aracın döşemesinde meydana gelen yanık,lastik yarılmaları,camkırılması,far sigorta dışında olup, bu durumda meydana gelecek hasarlardan tamamen Kiracı sorumludur. 12)Kaza Anında Kiracının Yükümlülükleri: a) Kazayı kazanın olduğu yere en yakın yetkili makamlara bildirerek (Polis,Jandarma,Sahil Güvenlik vb.) olayın oluş biçimini ayrıntılı olarak belirtilen kaza raporu ve tespit zabtı (ıslak imzalı),kazayı kapsayan olay yeri fotoğrafları vb. belgeler ve bilgiyi Kiracı Kiralayana en geç 48 saat içinde tevdi ve ihbar etmekle yükümlüdür. b) Kazaya karışmış kişilerin ve varsa tanıkların isimleri,telefon ve adreslerini almak c) Kiracının doktor raporu ile saptanmış engelleyici bir durumu yoksa kazayı kiralayana anında haber vermesi gereklidir.Aracı kiralanan yere güvenli şekilde taşınmasını çekilmesini sağlamakla,araç çekilene kadar kaza yerini terk etmemekle yükümlüdür.

13) Ödeme,İade ve İhbar a) Kiralama bedelinin ve doğacak muhtelif alacakların tamamen veya kısmen Kiracı tarafından ödenmemesi halinde hiçbir ihbar ve ihtira gerek kalmaksızın ödenmeyen tutarın aylık %15 oranında faizi talep edilir. b) Rezervasyon için gönderilen kapora veya aracın erken iadesinde kiracıya ücret iadesi yapılmaz. 14) Anlaşmazlıkların Çözümü Kiracı ile Kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar MALATYA MAHKEMELERİ ve İCRA DAİRELERİNDE Türk hukukuna göre çözümlenir.
Adı Soyadı: İmza:


Top